მიმოხილვა

თბილისის და ბათუმის ოფისები

ჩვენ შესახებ

 
“ანაგი” უმსხვილესი სამშენებლო კომპანიაა საქართველოში. იგი 1989 წელს დაარსდა და სულ მალე ქვეყნის სამშენებლო სექტორის ლიდერის პოზიცია დაიკავა, რომელსაც ამჟამადაც ღირსეულად ინარჩუნებს.

“ანაგის” ძირითად საქმიანობას სამოქალაქო-სამრეწველო მშენებლობა წარმოადგენს და მისი აქტივობა ამ დარგის სრულ სპექტრს მოიცავს. კომპანია მზადაა შესთავაზოს დამკვეთს მომსახურების სრული პაკეტი - საპროექტო სამუშაოებით დაწყებული, ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარებით დასრულებული.

2011 წლიდან მოყოლებული კომპანიაში დაინერგა და ეფექტურად ფუნქციონირებს ხარისხის მართვის სისტემა - ISO 9001. 2017 წელს “ანაგმა” წარმატებით გაიარა რესერტიფიცირება სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დადგენილი წესების მიხედვით და მოიპოვა ISO 9001:2015 სერტიფიკატი. როგორც მართვაში, ისე უშუალოდ მშენებლობაში, თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და სისტემების დანერგვა, “ანაგის” მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს.

კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიკაციური საინჟინრო კადრებით, რომელთა უმეტესობას გააჩნია 10 წელზე მეტი სამუშაო გამოცდილება. დღესათვის კომპანიაში დასაქმებულია 3 000-მდე ადამიანი.

ანაგის მთავარი მიზანია დამკვეთის წინაშე აღებული ვალდებულებების პირნათლად შესრულება, რაც კომპანიის გრძელვადიან საიმედოობას განაპირობებს. საქმიანობის სფერო და ძირითადი მიმართულებები

დაინტერესებულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს “ანაგი” სთავაზობს საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის სრული პაკეტის ან მისი ნებისმიერი ნაწილის შესრულებას, მათ შორის:
 • საცხოვრებელი, სასტუმრო, საზოგადოებრივი, სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების და ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობას;
 • ინტერიერის დიზაინს და შიდა სამუშაოების შესრულებას;
 • გარე მოპირკეთების სამუშაოების წარმოებას;
 • საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების მენეჯმენტს;
 • ავტოტრანსპორტითა და სამშენებლო მექანიზაციით მომსახურებას;
 • ლაბორატორიულ მომსახურებას საშენი მასალების და ნაკეთობების ხარისხსა და სტანდარტებთან შესაბამისობის დასადგენად;
 • კონსულტაციებს ორგანიზებასთან, ტექნოლოგიებთან, სამართლებრივ პროცედურებთან და დარგის სხვა მიმართულებებთან დაკავშირებით.


პოლიტიკა ხარისხის სფეროში

შპს “ანაგი” ისწრაფვის იყოს ლიდერი კონკურენციულ ბაზარზე, სრულად დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნები და ამით გაამართლოს მასზე დამყარებული ნდობა. ჩვენი პოლიტიკა ხარისხის სფეროში მიმართულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების მუდმივი გაუმჯობესებისა და სრულყოფისკენ.

ორგანიზაცია ვალდებულად თვლის თავს:
 • მუდმივად გააუმჯობესოს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შედეგიანობა;
 • აამაღლოს სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების ხარისხი და უზრუნველყოს ჩვენი მომხმარებლის საიმედოობა, კომპეტენტუნარიანობის, შედეგიანობის და მომხმარებლის მოთხოვნებზე ორიენტირების საშუალებით;
 • მჭიდრო ურთიერთობა იქონიოს დამკვეთებთან, რათა სათანადოდ შეისწავლოს მათი სურვილები და მოლოდინი;
 • პროექტის შესრულების ფარგლებში მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელს ორგანიზაციის შესაძლებლობებისა და საშუალებების შესახებ;
 • ყურადღებით მოეკიდოს მომხმარებლის პრეტენზიებს და მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გადაწყვიტოს წარმოქმნილი პრობლემა;
 • მუდმივად ჰყავდეს კვალიფიციური პერსონალი ახალი პროექტების შესასრულებლად, იზრუნოს მათი პროფესიონალიზმის ამაღლებასა და სწავლებაზე, გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა;
 • პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით, ხელმძღვანელობისა და რიგითი თანამშრომლებისთვის შექმნას შესაბამისი სამუშაო გარემო, იზრუნოს მათ მოტივაციაზე;
 • გამოიყენოს ინოვაციური და ხარისხნიანი ტექნოლოგიები/რესურსები, უფრო ეფექტური შედეგის მისაღებად;
 • შეუსაბამოს სამუშაოები მოქმედ კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს;
 • განახორციელოს მიმწოდებლის და მიწოდებული რესურების ხარისხის პერიდოული შემოწმება;
 • მიიღოს მონაწილეობა სახელმწიფო ტენდერებში.

შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების პოლიტიკა

შპს “ანაგის” ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის ნაწილს წარმოადგენს, შრომის ჰიგიენა და მისი დაცვა.

შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის მთავარი მოთხოვნაა, ყოველი დასაქმებული მამაკაცი და ქალი, უზრუნველყოფილი იყოს საშუალებით, მიიღოს ღირსეული და ნაყოფიერი სამუშაო თავისუფლების, თანასწორობის, უსაფრთხოებისა და ადამიანური ღირსების პირობებში.

ორგანიზაციის პოლიტიკა ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს მენეჯმენტის სისტემით მხარს უჭერს აღნიშნულ მისწრაფებას.

შრომის ჰიგიენის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ამოცანები ასახავს შპს ანაგის, შრომის დაცვისა და ტექნიკის უსაფრთხოების სამსახურის მთავარ მამოძრავებელ ძალას. მოცემული შეიქმნა ოპერატიული და სტრატეგიული საკითხების ეფექტური ყოველდღიური კონტროლისათვის.

შპს “ანაგის” შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის სამსახური ერთგულია შემდეგი იდეების:

- სისტემატიურად შრომის პირობების გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
- თანამშრომელთა შრომითი უფლებების დაცვა.
- შრომის პირობების გაუმჯობესება.
- სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება.
- უზრუნველყოს თანამშრომლები აუცილებელი სწავლებითა და ტრეინინგებით.

ორგანიზაცია ვალდებულად თვლის თავს:
 • მუდმივად გააუმჯობესოს შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის სისტემის შედეგიანობა;
 • აამაღლოს შრომის უსაფრთხოების თანამშრომლების მიერ გაწეული სამუშაოების ხარისხი და უზრუნველყოს მჭიდრო ურთიერთობა იქონიოს დამკვეთებთან, რათა სათანადოდ შეისწავლოს მათი სურვილები და მოლოდინი;
 • პროექტის შესრულების ფარგლებში მაქსიმალური ინფორმაცია მიაწოდოს მომხმარებელს ორგანიზაციის შესაძლებლობებისა და საშუალებების შესახებ;
 • ყურადღებით მოეკიდოს მომხმარებლის პრეტენზიებს და მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გადაწყვიტოს წარმოქმნილი პრობლემა;
 • მუდმივად ჰყავდეს კვალიფიციური პერსონალი ახალი პროექტების შესასრულებლად, იზრუნოს მათი პროფესიონალიზმის ამაღლებასა და სწავლებაზე, გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა;
 • პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით, ხელმძღვანელობისა და რიგითი თანამშრომლებისთვის შექმნას შესაბამისი სამუშაო გარემო, იზრუნოს მათ მოტივაციაზე;
 • გამოიყენოს ინოვაციური და ხარისხნიანი ტექნოლოგიები/რესურსები, უფრო ეფექტური შედეგის მისაღებად.
 • შეუსაბამოს სამუშაოები მოქმედ კანონმდებლობას და საერთაშორისო სტანდარტებს;
 • განახორციელოს მიმწოდებლის და მიწოდებული რესურების ხარისხის პერიდოული შემოწმება.

200

დასრულებული პროექტი

3000

თანამშრომელი

3

შვილობილი კომპანია

140

სამშენებლო ტექნიკის ერთეული

საპრეზენტაციო კლიპი


-->