ფინანსური მონაცემები

ფინანსური ანგარიშგება

ქვემოთ მოცემულია კომპანიის ფინანსური ანგარიშგება წლების მიხედვით:

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (2022)

PDF

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (2021)

PDF

კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (2020)

PDF