სამრეწველო შენობები

საჰაერო კონსტრუქციების მწარმოებელი ქარხანა


სამრეწველო შენობები

ინდუსტრიული დანიშნულების ობიექტების სპეციფიური, რთული სამშენებლო ტექნოლოგიის მიუხედავად, "ანაგი" წარმატებით ართმევს თავს პროცესების ეფექტურ დაგეგვმას და მშენებლობის წარმოებას. ამ სექტორში, კომპანიის მიერ შესრულებული პროექტებიდან აღსანიშნავია ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა ბათუმში, თხევადი ნივთიერებების გადასატვირთი ხაზი და საჰაერო კონსტრუქციების ნაწილების მწარმოებელი ქარხანა რომლის მშენებლობაც 2017 წლის ბოლოს დასრულდება.

ჩვენი დამკვეთები