პროექტი

ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს ``ბათუმი ოილ ტერმინალ``

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2007
დასრულების თარიღი:ივნისი 2007