პროექტი

ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:შპს “ბათუმი ოილ ტერმინალ”

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2007
დასრულების თარიღი:ივნისი 2007