უპირატესობები

• საკონტრაქტო პირობების ზედმიწევნით სრულყოფილად, დროულად და მაღალხარისხიანად შესრულება;


• სტაბილურობა, საიმედოობა და მაღალი პროფესიონალიზმი;

• მომსახურების მაღალი დონე, ყურადღებიანი და გულისხმიერი დამოკიდებულება მომხმარებლის სურვილებისა და მოთხოვნების მიმართ;

• დამკვეთისათვის კომფორტული პირობების შექმნის მიზნით ოპერატიული და მრავალფეროვანი მომსახურება:

       ○ საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოების პრაქტიკულად სრული სპექტრის შეთავაზება; 

       ○ მოქნილი და დამკვეთის ინტერესებზე მორგებული სახელშეკრულებო პირობები;

       ○ მომსახურება წინასწარი გადახდის გარეშე;

       ○ საგარანტიო ვადებში მომსახურების საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფა;

       ○ დამკვეთის მიერ საკონტრაქტო პირობების შესრულებაზე მუდმივი მონიტორინგის დაწესების შესაძლებლობა;

       ○ ფართო გეოგრაფიული არეალზე (მათ შორის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე) მომსახურება.


• გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები;

• თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით აღჭურვილი მძლავრი მატერიალურ-ტექნიკური და საწარმოო ბაზები;

• მშენებლობა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

 

ჩვენი კომპანიისათვის მისაღებია პროექტის დაფინანსების ნებისმიერი გრაფიკი მათ შორის ყოველგვარი წინასწარი სააავანსო გადახდის გარეშე, შესაბამისი გარანტიების არსებობის პირობებში. იმ შემთხვევაში თუ პროექტის დაფინანსება ხდება საავანსო გადახდით, ჩვენს მიერ ხდება შესაბამისი გარანტიების გაცემა.